Informacje o egzaminach

221

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego

Kraków

liczba miejsc: 20
liczba chętnych: 780
data najbliższych egzaminów: 01/06/2014

 • Adres: ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków
 • Telefon: 12 422 18 55, 12 422 57 01

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie została założona w 1946 roku przez Juliusza Osterwę, w wyniku połączenia trzech działających w Krakowie studiów: Studia Aktorskiego przy Starym Teatrze, Studia Aktorskiego przy Teatrze im. J. Słowackiego oraz Studia Dramatycznego Iwo Galla. W pierwszym okresie swego istnienia Szkoła kształciła aktorów dramatycznych w toku trzyletnich studiów. W 1949 roku zmieniono nazwę na Państwową Wyższą Szkołę Aktorską, wtedy też przedłużono okres studiów do czterech lat. Dzisiejsza nazwa, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, została przyjęta w 1955 roku. W latach 1954 -1964 krakowska PWST kształciła również aktorów na Oddziale Lalkarskim (absolwentami tego kierunku byli m.in. Maja Komorowska, Ryszard Cieślak, Kazimierz Kaczor). W nowym kształcie specjalizacja lalkarska została reaktywowana w 1972 r. już jako samodzielny Wydział Lalkarski z siedzibą we Wrocławiu. W krakowskiej PWST prowadzone są również studia na kierunku reżyserii. Pierwotnie wydział został powołany w 1955 r., ale ze względów organizacyjnych przetrwał tylko do 1962 r. Absolwentami Wydziału Reżyserii byli m. in.: Mieczysław Górkiewicz, Jerzy Grotowski, Halina Gryglaszewska. Ponownie Wydział Reżyserii Dramatu powołał Rektor Jerzy Krasowski w 1973 r. Do tej pory Wydział wykształcił około stu reżyserów, tworząc wizerunek polskiego teatru współczesnego (m.in. Mikołaj Grabowski, Krystian Lupa, Edward Lubaszenko, Anna Polony, Krzysztof Babicki, Tadeusz Bradecki, Andrzej Dziuk, Waldemar Zawodziński, Anna Augustynowicz, Grzegorz Jarzyna, Krzysztof Warlikowski).

Obecnie PWST kształci studentów w ramach jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich, które na kierunku aktorstwo trwają 9.semestrów, a na kierunku rezyseria 10 semestrów. Posiada 5 wydziałów: Wydział Aktorski i Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie, Wydział Aktorski i Wydział Lalkarski w Filii we Wrocławiu oraz Wydział Teatru Tańca w Bytomiu. Filia PWST we Wrocławiu prowadzi również kształcenie w ramach Podyplomowego Studium Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży.

Uczelnią od początku istnienia kierowali wybitni artyści teatru: Juliusz Osterwa, Tadeusz Burnatowicz, Władysław Woźnik, Eugeniusz Fulde, Bronisław Dąbrowski, Jerzy Krasowski, Danuta Michałowska, Jerzy Trela, Jerzy Stuhr. Historię PWST współtworzyli z jednej strony wybitni pedagodzy (związani z Uczelnią przez dłuższy czy krótszy okres), zarówno aktorzy, reżyserzy, jak i teoretycy, a z drugiej absolwenci, którzy w znaczący sposób wpłynęli na kształt polskiego teatru. Do grona pedagogów krakowskiej Uczelni można zaliczyć: Jerzego Jarockiego, Jerzego Golińskiego, Tadeusza Kantora, Mieczysława Kotlarczyka, Władysława Krzemieńskiego, Ewę Lassek, Krystiana Lupę, Krzysztofa Pendereckiego, Annę Polony, Krystynę Skuszankę, Martę Stebnicką, Konrada Swinarskiego, Romana Zawistowskiego.

Spośród najwybitniejszych absolwentów Wydziału Aktorskiego krakowskiej PWST można wymienić: Halinę Gryglaszewską, Gustawa Holoubka, Jerzego Jarockiego, Zbigniewa Cybulskiego, Leszka Herdegena, Kalinę Jędrusik, Bogumiła Kobielę, Izabelę Olszewską, Jerzego Grotowskiego, Zofię Kucównę, Annę Polony, Marka Walczewskiego, Janusza Zakrzeńskiego, Jerzego Bińczyckiego, Aleksandra Bednarza, Teresę Budzisz-Krzyżanowską, Jana Nowickiego, Annę Seniuk, Ewę Demarczyk, Jana Peszka, Olgierda Łukaszewicza, Wojciecha Pszoniaka, Mikołaja Grabowskiego, Henryka Talara, Jerzego Trelę, Jerzego Stuhra, Krystynę Tkacz, Annę Dymną, Bogusława Lindę, Jana Frycza, Krzysztofa Globisza, Dorotę Segdę, Magdalenę Cielecką i Maję Ostaszewską. Wielu z nich obecnie współpracuje z PWST jako pedagodzy i reżyserzy spektakli dyplomowych.


PWST im. L. Solskiego od początku swego istnienia zapewnia ciągłość polskiej sztuki aktorskiej. O specyfice krakowskiej Uczelni decyduje również jej bliski związek z teatrami krakowskimi.źródło: www.pwst.krakow.pl

Wydział Aktorski

Ważne daty:

Formalności:

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości, w przypadku tegorocznych maturzystów – zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbywania studiów stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Aktorskim, wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • podanie – kwestionariusz osobowy z zaznaczeniem wybranej specjalności,
 • 4 fotografie,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • uiścili wymaganą opłatę kwalifikacyjną (wycofanie przez kandydata dokumentów po rozpoczęciu sprawdzianu nie upoważnia do żądania zwrotu wniesionej opłaty).

Dokumenty kandydatów należy złożyć lub wysłać pocztą do Działu Nauczania PWST.

Językiem wykładowym jest język polski. Postępowanie kwalifikacyjne do PWST jest przeprowadzane w języku polskim, ale dopuszcza się również wykonanie w języku obcym wiersza, piosenki czy prozy celem zaprezentowania swoich możliwości interpretacyjnych.

O dokładnym terminie postępowania kwalifikacyjnego informuje Uczelnia indywidualnie.

EGZAMIN

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat jest oceniany punktowo i może uzyskać :

 • w konkursowym sprawdzianie zdolności artystycznych maksymalnie 85 punktów (jako średnią ilość przyznanych punktów przez pedagogów oceniających),
 • z przeliczenia oceny z języka polskiego na poziomie podstawowym ze świadectwa maturalnego (za zdany przedmiot na poziomie 100 % pkt. kandydat otrzymuje 15 pkt. – przy mniejszej ilości punktów maturalnych przelicza się ilość punktów sprawdzianu teoretycznego kandydata proporcjonalnie).

Aby przystąpić do sprawdzianu zdolności artystycznych jako niezbędne minimum należy przygotować 10 utworów literackich oraz 4 (specjalność aktorstwo dramatyczne) lub 6 utworów wokalno muzycznych (specjalność wokalno – aktorska), tj.:

 • Trzy wiersze klasyczne (sylabiczne lub sylabotoniczne) w tym obowiązkowo spośród utworów Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Stanisława Wyspiańskiego.
 • Trzy wiersze współczesne (w dowolnej formie wersyfikacyjnej) takich autorów jak np. Julian Przyboś, Zbigniew Herbert, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz
 • Fragment prozy staropolskiej np. Mikołaja Reja, Piotra Skargi, Jana Chryzostoma Paska, Jędrzeja Kitowicza. Należy pamiętać o uwzględnieniu nurtu satyrycznego: bajek lub fraszek.
 • Trzy fragmenty prozy XIX i XX wieku spośród takich autorów jak np. Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Stefan Żeromski, Jerzy Andrzejewski, Maria Dąbrowska, Jarosław Iwaszkiewicz, Sławomir Mrożek, Witold Gombrowicz;
 • Trzy piosenki, w tym jedną ludową, jak również jeden utwór wokalno – muzyczny (aria, song, pieśń, kuplet, piosenka kabaretowa).
 • Kandydaci zdający na specjalność wokalno – aktorską winni przygotować co najmniej sześć utworów wokalnych, zróżnicowanych pod względem stylu.

Wszystkie utwory powinny być bardzo dobrze opanowane pamięciowo. Należy mieć przy sobie teksty przygotowanego repertuaru. Kandydatki winny zaprezentować się Komisji w sukniach lub w spódnicach luźnych do kolan i lekkim obuwiu.

Ćwiczenia aktorskie, których temat podawany jest w trakcie sprawdzianu praktycznego polegają na odtworzeniu pewnych czynności oraz reakcji uczuciowych na zdarzenie. Tematy i okoliczności tych zadań zostaną podane przez Komisję. Studia aktorskie, jak również samo wykonywanie zawodu aktora wymagają ogromnej sprawności fizycznej i dobrej kondycji. Ćwiczenia ruchowe i sprawnościowe stanowią znaczący procent zajęć dydaktycznych w czasie studiów.

W trakcie sprawdzania zdolności artystycznych zbadana zostanie przez komisję ogólna sprawność ruchowa, poczucie rytmu oraz wyrazistość ciała. Kandydaci powinni przynieść ze sobą trykot baletowy lub ściśle przylegający do ciała kostium gimnastyczny (ewentualnie jednoczęściowy kostium kąpielowy).

Wymagana jest znajomość podstawowych kroków przynajmniej jednego z pięciu tańców narodowych (polonez, mazur, krakowiak, kujawiak, oberek). Szczególną uwagę Komisja zwracać będzie na poczucie rytmu oraz wyrazistość ciała a także sprawność ruchową kandydatów.

Laureaci i finaliści olimpiad (historycznej i polonistycznej) stopnia centralnego są zwolnieni ze sprawdzianu teoretycznego (w końcowej kwalifikacji uzyskują ilość 15 punktów).

I Eliminacja - sprawdzian praktyczny

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w podkomisjach bada ogólne predyspozycje kandydata do zawodu aktorskiego:

 • Pierwsza podkomisja sprawdza predyspozycje kandydata w zakresie głosu, wymowy i ruchu oraz poczucia rytmu. Ten etap ma charakter zbiorowy selekcyjny i nie jest punktowany.
 • Druga podkomisja bada predyspozycje kandydata pod kątem umiejętności z zakresu interpretacji tekstu. Ten etap ma charakter indywidualny selekcyjny i nie jest punktowany.

Decyzje Komisji Wydziałowej o wyniku postępowania kwalifikacyjnego po I eliminacji podawane są sukcesywnie na tablicy ogłoszeń jako ocena pozytywna lub negatywna.

II Eliminacja

 • Sprawdzian teoretyczny: rozmowa kwalifikacyjna kandydata, w trakcie której jest sprawdzany poziom wiedzy kandydata z historii kultury, dramatu i teatru oraz literatury polskiej i powszechnej. W tej części sprawdzianu Komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 15 punktów.
 • Sprawdzian konkursowy praktyczny punktowany: w tej części sprawdzianu Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wyodrębnia dwie niezależne komisje konkursowe dla specjalności aktorstwo dramatyczne, specjalności wokalno – aktorskiej. W przypadku specjalności wokalno – aktorskiej należy przynieść ze sobą podkłady muzyczne przygotowanych utworów muzycznych, można również wystąpić z własnym akompaniatorem. Członkowie Komisji dokonują indywidualnej oceny kandydata badając jego predyspozycje do przyszłego zawodu, mając na uwadze wymowę, głos, sprawność fizyczną, sposób interpretacji tekstu, śpiewu, improwizacji wokalnej, wykonywanie elementarnych zadań aktorskich i ogólnie pojętą wrażliwość teatralną. Komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 85 pkt.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala odrębne wyniki dla osób zdających na specjalność aktorstwo dramatyczne, odrębne na specjalność wokalno – aktorską i ustala listę przyjętych na pierwszy rok studiów.

Brak relacji z egzaminów do tej szkoły