Informacje o egzaminach

333

Szkoła Filmowa im. L. Schillera

Łódź

liczba miejsc: 22
liczba chętnych: 930
data najbliższych egzaminów: 01/06/2014

Adres : Targowa 61/63, Łódź

Telefon : 42 634 58 00

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera powstała w 1958 w wyniku połączenia dwóch łódzkich uczelni – Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, powstałej w 1948 (w ramach której istniały wydziały reżyserski i operatorski) i Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej (powstałej w 1949 w miejsce Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie z siedzibą w Łodzi i przemianowanej w 1954 na Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Leona Schillera).

Uczelnie zapoczątkowały swoją działalność w Łodzi, głównie z tego powodu, że w pierwszych latach powojennych w Warszawie nie było warunków do szybkiego uruchomienia produkcji filmowej. Obie szkoły były tworami pionierskimi, gdyż przed II wojną światową nie istniała w Polsce tradycja państwowego kształcenia aktorów i reżyserów na poziomie uniwersyteckim.

Pierwszym rektorem uczelni aktorskiej (która nosiła wtedy miano Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie z siedzibą w Łodzi) był wybitny polski twórca teatralny Leon Schiller. W 1949 szkołę przeniesiono do Warszawy, a na jej miejscu w Łodzi powstała Państwowa Wyższa Szkoła Aktorska, której rektorem w latach 1950–1952 był Kazimierz Dejmek, założyciel łódzkiego Teatru Nowego.

Struktura i sposób funkcjonowania Szkoły Aktorskiej został później skopiowany w analogicznych szkołach w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, natomiast Szkoła Filmowa pozostaje do dzisiaj instytucją unikalną w skali całego kraju.

Pierwszy okres działania Szkoły Filmowej, zanim została ona scalona ze Szkołą Aktorską (do 1958) stworzył w dużym stopniu jej legendę. Mury uczelni opuściła plejada reżyserów i operatorów, którzy stworzyli tzw. polską szkołę filmową. Byli to m.in. Andrzej Munk, Janusz Morgenstern, a nieco później Andrzej Wajda i Kazimierz Kutz.

W 1954 w Szkole Aktorskiej zaczął studiować Roman Polański. Po scaleniu obu szkół w 1958 rozpoczął się być może najsławniejszy okres jej działalności. Szkoła stała się rodzajem „laboratorium sztuki nowoczesnej”, w której wokół działalności związanej bezpośrednio z filmem i teatrem rozwijały się także muzyka, literatura i malarstwo. M.in. dwóch studentów wydziału operatorskiego było jednocześnie jednymi z pierwszych muzyków jazzowych w Polsce (Jerzy Matuszkiewicz, Witold Sobociński). Do legendy tego okresu przeszły burzliwe dyskusje artystyczno-światopoglądowe, które miały miejsce w czasie przerw między zajęciami na schodach pałacyku Kona. Wokół osoby Romana Polańskiego, który od 1956 zaczął studiować na wydziale reżyserskim, powstała nieformalna grupa muzyków, aktorów i operatorów, z których wielu zrobiło później kariery za granicą. Sukcesy tego okresu wynikają niewątpliwie z atmosfery i pionierskiego programu nauczania stworzonego przez rektora szkoły Jerzego Toeplitza.

Okres ten został zakończony w 1968 kiedy to na skutek perturbacji politycznych Jerzy Toeplitz utracił stanowisko rektora uczelni, a razem z nim odeszło z niej większość najwybitniejszych wykładowców. Po 1970 szkoła odzyskała jednak swój charakter, głównie dzięki kolejnemu rektorowi Wojciechowi Hasowi, który odtworzył dawny program Jerzego Toeplitza i ściągnął wielu dawnych wykładowców. W latach 70. uczelnię ukończyła cała plejada aktorów, reżyserów i operatorów, którzy do dzisiaj są aktywni w filmie, telewizji i teatrze, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Absolwenci uczelni (a nawet w jednym przypadku student), otrzymali prestiżowe polskie i zagraniczne nagrody filmowe m.in. Zbigniew Rybczyński (Oscar 1982), Roman Polański (Oscar 2002 i Złota Palma 2002 w Cannes), Krzysztof Zanussi (Złoty Lew w Wenecji i Złote Lwy), Krzysztof Kieślowski (Europejska Nagroda Filmowa 1988 i Złoty Lew), Juliusz Machulski (Złote Lwy), Andrzej Wajda (Oskar 2000 i Złota Palma 1981).

źródło: wikipedia.org

Wydział Aktorski

Ważne daty:

 • Terminy zostaną podane do 31 marca 2014 roku.

Formalności:

Wymagane dokumenty:

 • Ankieta osobowa – formularz on-line. Ankietę należy wydrukować i dołączyć do innych dokumentów w teczce;
 • Życiorys (1 strona komputeropisu)
 • Oryginał/odpis świadectwa dojrzałości (tegoroczni maturzyści do czasu otrzymania świadectwa dojrzałości składają zaświadczenie ze Szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości)
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • 5 fotografii (format jak do dowodu) z czytelnym podpisem
 • Dowód opłaty za egzamin
 • Wydrukowane teksty, które prezentowane będą w trakcie egzaminów, z podaniem tytułów utworów oraz ich autorów. Wydruki powinny zawierać nazwisko kandydata

Wszystkie dokumenty należy złożyć w wiązanej teczce formatu A4 osobiście lub wysłać pocztą (z dopiskiem Aktorstwo - Rekrutacja, decyduje data stempla pocztowego):

 • Dziekanat Wydziału Aktorskiego PWSFTviT
 • ul. Targowa 61/63
 • 90-323 Łódź

Opłata egzaminacyjna: 130 PLN

Po przyjęciu dokumentów opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi. Opłaty można dokonać także w kasie Uczelni (dni robocze; 10:00 – 14:00). Dziekanat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie wymaganych dokumentów oraz dowodu opłaty za egzamin.

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać predyspozycje niezbędne do pracy w zawodzie: twórczą wyobraźnię, wrażliwość, osobowość i odporność psychiczną, prawidłową wymowę, wrażliwy słuch, odpowiedni głos, poczucie rytmu, ponadprzeciętną sprawność fizyczną. Ponadto kandydat powinien wykazywać zainteresowanie zagadnieniami szeroko rozumianej kultury i sztuki.

Do egzaminu wstępnego kandydat zobowiązany jest wybrać i przygotować następujący repertuar:

 • cztery wiersze: jeden z epoki renesansu polskiego lub europejskiego, jeden z okresu romantyzmu polskiego ewentualnie europejskiego, jeden z okresu 20. lecia międzywojennego, jeden z okresu po 1945 roku (ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego 10. lecia);
 • dwa monologi ze sztuk klasycznych pisane wierszem: pierwszy autorstwa jednego z dramaturgów polskich, drugi z repertuaru dramatycznej klasyki europejskiej lub światowej;
 • cztery fragmenty prozy: dwa z utworów klasyki polskiej lub światowej, dwa z utworów współczesnej prozy polskiej lub światowej. UWAGA: umownie do klasyki zaliczamy utwory napisane przed II wojną światową, do współczesnych napisane od tego okresu do dzisiaj. Wymagana jest znajomość całego dzieła literackiego, z którego dokonano wyboru monologu lub fragmentu prozy;
 • dwa utwory wokalne: piosenkę ludową śpiewaną a capella i do wyboru piosenkę kabaretową lub piosenkę musicalową. UWAGA: dozwolony jest akompaniament własny, osoby towarzyszącej lub podkład muzyczny na płycie CD.

EGZAMIN – trzyczęściowy, na zasadach konkursowych

Etap I

Etap ma charakter selekcyjny i obejmuje ocenę:

 • warunków scenicznych
 • głosu i słuchu
 • wymowy
 • interpretacji wiersza i prozy

Etap II

Interpretacja:

 • wiersza klasycznego i współczesnego
 • monologu
 • prozy klasycznej i współczesnej
 • utworu wokalnego

Ocena sprawności fizycznej: należy przygotować krótki (maks. 60 sekund), rytmiczny układ gimnastyczny z podkładem muzycznym (własny nośnik elektroniczny) zawierający następujące elementy gimnastyczne: przewrót w przód, przewrót w tył, mostek, wagę (arabeska). Oprócz układu do muzyki można zademonstrować dodatkowo inne przygotowane przez siebie ćwiczenia. W tańcu należy wykazać się umiejętnością podstawowych kroków przynajmniej jednego tańca towarzyskiego (tango, walc, cha-cha, rumba itp.) oraz jednego tańca ludowego (mazur, krakowiak, kujawiak, oberek).

Sprawdzian z umiejętności tanecznych, poczucia rytmu i umuzykalnienia.

UWAGA: nie są akceptowane zwolnienia lekarskie, kandydat musi być całkowicie sprawny.

Etap III- egzamin teoretyczny

 • Elementarne zadania aktorskie – kandydat otrzymuje temat zadania (fabułę i okoliczności określa komisja)
 • Zadania aktorskie przed kamerą
 • Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca problemów życia kulturalnego w Polsce i na świecie. Na podstawie punktów uzyskanych przez kandydatów Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala listę osób przyjętych na I rok studiów.

Brak relacji z egzaminów do tej szkoły