Informacje o egzaminach

221

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego

Wrocław

liczba miejsc: 20
liczba chętnych: 700
data najbliższych egzaminów: 01/06/2014

Adres: Braniborska 59, 53-680 Wrocław

Telefon: 71 358 34 00

Historia Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu sięga roku 1972. Jednak sam Wydział Aktorski utworzono później, bo 15 czerwca 1979 roku, kiedy to Ministerstwo Kultury i Sztuki powołało we Wrocławiu filię krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Od tego momentu oprócz Wydziału Lalkarskiego rozpoczął swoją działalność również Wydział Aktorski. Siedziba obu wydziałów mieściła się początkowo w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 22. Jednak wraz z upływem lat było coraz ciaśniej. Dlatego też na potrzeby Wydziału Aktorskiego wynajęto dwupiętrową willę przy ul. Jastrzębiej 18/20 , która wymagała gruntownego remontu. Przychylność ówczesnych wrocławskich władz pozwoliła jednak na szybkie odrestaurowanie (w czasie remontu budynku na Jastrzębiej zajęcia przeniesiono do rządowej willi przy ul. Jaworowej 9) i tak przez wiele lat budynek ten był kuźnią nowych talentów aktorskich. Był siedzibą wydziału od 1988 roku, aż do przeprowadzki do nowego budynku przy ul. Braniborskiej 59 w grudniu 2011 r.

Początkowo wrocławskie dwa wydziały (aktorski i lalkarski) funkcjonowały jako Filia krakowskiej PWST (lata 1972-1979). Pierwszym dziekanem Wydziału Aktorskiego został wybitny aktor scen wrocławskich doc. Igor Przegodzki, a prorektorem PWST do spraw Filii – doc. dr hab. Janusz Degler, historyk teatru z Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1983 roku odbyła się premiera pierwszego w historii uczelni spektaklu dyplomowego w sali Klubu Budowlanych przy ul. Braniborskiej 59 ( uroczyste otwarcie Teatr PWST odbyło się 25 lutego 1991 roku). Była to sztuka pt. „ Demokracja – Kopulacjua – Rewolucja” na motywach dzieła Petera Weissa „Męczeństwo i śmierć Jean-Paul Marata...” w reżyserii i inscenizacji Eugeniusza Korina, scenografii Barbary Hanickiej, z muzyką Janusza Walczyńskiego.

Po wejściu w życie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym zlikwidowano Filię, powołując w 1990 roku Wydziały Zamiejscowe we Wrocławiu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Stanowisko prorektora ds. Wydziałów Zamiejscowych objął doc. Wiesław Hejno. Od 1992 roku Wydział Aktorski jako jedyny w Polsce kształci studentów na specjalizacji taneczno-ruchowej.

Od 28 lutego 1998 r. ponownie jesteśmy Filią Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L.Solskiego w Krakowie.

Obecnie na Wydziale Aktorskim kształci się w sumie 80 studentów (20 osób na roku), którzy kończąc studia realizują oprócz pracy magisterskiej również przedstawienie dyplomowe. Studia trwają programowo 9 semestrów.

Wydział może poszczycić się wieloma znakomitymi talentami, spośród których wymienić należy choć kilka nazwisk: Kinga Preis, Krzysztof Dracz, Wojciech Kościelniak, Mariusz Kiljan, Arkadiusz Jakubik, Robert Więckiewicz, Jacek Bończyk, Jolanta Fraszyńska, Ewa Skibińska, Robert Gonera, Eryk Lubos, Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Marta Ścisłowicz, Paweł Małaszyński.

Studenci dramatu biorą udział w wielu inicjatywach kulturalnych, współpracują z uczelniami teatralnymi z kraju i Europy, prezentują spektakle na polskich (Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi) i międzynarodowych festiwalach, czynnie włączają się w realizację wrocławskich wydarzeń kulturalnych (24.06.2004 – Nagroda Miasta Wrocławia dla Wydziału Aktorskiego w uznaniu dla pracy i osiągnięć).

źródło: http://www.pwst.wroc.pl

Wydział Aktorski

Ważne daty:

Formalności:

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości, w przypadku tegorocznych maturzystów – zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbywania studiów stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Aktorskim, wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • podanie – kwestionariusz osobowy z zaznaczeniem wybranej specjalności,
 • 4 fotografie,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • uiścili wymaganą opłatę kwalifikacyjną (wycofanie przez kandydata dokumentów po rozpoczęciu sprawdzianu nie upoważnia do żądania zwrotu wniesionej opłaty).

Dokumenty kandydatów należy złożyć lub wysłać pocztą do Działu Nauczania PWST.

Językiem wykładowym jest język polski. Postępowanie kwalifikacyjne do PWST jest przeprowadzane w języku polskim, ale dopuszcza się również wykonanie w języku obcym wiersza, piosenki czy prozy celem zaprezentowania swoich możliwości interpretacyjnych.

O dokładnym terminie postępowania kwalifikacyjnego informuje Uczelnia indywidualnie.

EGZAMIN

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat jest oceniany punktowo i może uzyskać :

 • w konkursowym sprawdzianie zdolności artystycznych maksymalnie 85 punktów (jako średnią ilość przyznanych punktów przez pedagogów oceniających),
 • z przeliczenia oceny z języka polskiego na poziomie podstawowym ze świadectwa maturalnego (za zdany przedmiot na poziomie 100 % pkt. kandydat otrzymuje 15 pkt. – przy mniejszej ilości punktów maturalnych przelicza się ilość punktów sprawdzianu teoretycznego kandydata proporcjonalnie).

Aby przystąpić do sprawdzianu zdolności artystycznych jako niezbędne minimum należy przygotować 10 utworów literackich oraz 4 (specjalność aktorstwo dramatyczne) lub 6 utworów wokalno muzycznych (specjalność wokalno – aktorska), tj.:

 • trzy wiersze klasyczne (sylabiczne lub sylabotoniczne) w tym obowiązkowo spośród utworów Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Wyspiańskiego,
 • trzy wiersze współczesne (w dowolnej formie wersyfikacyjnej) takich autorów jak np. Przyboś, Herbert, Szymborska, Miłosz (należy pamiętać o uwzględnieniu nurtu satyrycznego, ewentualnie bajek lub fraszek),
 • fragment prozy staropolskiej np. Reja, Skargi, Paska, Kitowicza,
 • trzy fragmenty prozy XIX i XX wieku spośród takich autorów jak np. Sienkiewicz, Prus, Żeromski, Andrzejewski, Dąbrowska, Iwaszkiewicz, Mrożek, Gombrowicz,
 • trzy piosenki, w tym jedną ludową.

Wszystkie utwory powinny być bardzo dobrze opanowane pamięciowo. Należy mieć przy sobie teksty przygotowanego repertuaru. Kandydatki winny zaprezentować się Komisji w sukniach lub w spódnicach luźnych do kolan i lekkim obuwiu.

Ćwiczenia aktorskie, których temat podawany jest w trakcie sprawdzianu praktycznego polegają na odtworzeniu pewnych czynności oraz reakcji uczuciowych na zdarzenie. Tematy i okoliczności tych zadań zostaną podane przez Komisję. Studia aktorskie, jak również samo wykonywanie zawodu aktora wymagają ogromnej sprawności fizycznej i dobrej kondycji. Ćwiczenia ruchowe i sprawnościowe stanowią znaczący procent zajęć dydaktycznych w czasie studiów.

W trakcie sprawdzania zdolności artystycznych zbadana zostanie przez komisję ogólna sprawność ruchowa, poczucie rytmu oraz wyrazistość ciała. Kandydaci powinni przynieść ze sobą trykot baletowy lub ściśle przylegający do ciała kostium gimnastyczny (ewentualnie jednoczęściowy kostium kąpielowy).

Wymagana jest znajomość podstawowych kroków przynajmniej jednego z pięciu tańców narodowych (polonez, mazur, krakowiak, kujawiak, oberek). Szczególną uwagę Komisja zwracać będzie na poczucie rytmu oraz wyrazistość ciała a także sprawność ruchową kandydatów.

Laureaci i finaliści olimpiad (historycznej i polonistycznej) stopnia centralnego są zwolnieni ze sprawdzianu teoretycznego (w końcowej kwalifikacji uzyskują ilość 15 punktów).

I Eliminacja - sprawdzian praktyczny

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w trzech Komisjach bada ogólne predyspozycje kandydata do zawodu aktorskiego w zakresie wymowy, głosu, słuchu, ruchu i sprawności fizycznej, sposobu interpretacji tekstu /prozy, wiersza/,śpiewu /piosenka/, wykonania elementarnych zadań aktorskich oraz warunków zewnętrznych w kolejności:

 • Komisja Wymowy i Głosu (wymowa i warunki głosowe oceniane są osobno)
 • Komisja Ruchu i Warunków Zewnętrznych

W przypadku uzyskania przez kandydata wyniku negatywnego w co najmniej dwóch składnikach weryfikacyjnych (głos, wymowa, ruch i warunki zewnętrzne) wyżej wymienionych Komisji zdający na Wydział Aktorski kończy postępowanie kwalifikacyjne. Oznacza to, iż kandydat taki nie jest egzaminowany przez Komisję Interpretacji Aktorskiej, o czym informuje zdającego przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 • Komisja Interpretacji Aktorskiej. Uwaga: I Eliminacja ma charakter selekcyjny i nie jest punktowana. Ostateczne decyzje Komisji Wydziałowej o wynikach postępowania kwalifikacyjnego podawane są do wiadomości sukcesywnie na tablicy i dotyczą osób wyłonionych do II Eliminacji.

II Eliminacja

Sprawdzian teoretyczny: rozmowa kwalifikacyjna kandydata, w trakcie której jest sprawdzany poziom wiedzy kandydata z historii kultury, dramatu i teatru oraz literatury polskiej i powszechnej. W tej części sprawdzianu Komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 15 punktów.

Sprawdzian konkursowy praktyczny punktowany: W tej części sprawdzianu członkowie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dokonują indywidualnej oceny kandydata przy zastosowaniu systemu punktowego. Komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 85 pkt. Punktacja obejmuje:

 • poprawność wymowy
 • warunki głosowe
 • interpretację prozy klasycznej
 • interpretację prozy współczesnej
 • interpretację wiersza klasycznego
 • interpretację wiersza współczesnego
 • wykonanie elementarnego ćwiczenia aktorskiego na zadany temat
 • wykonanie piosenki
 • sprawność ruchową i fizyczną
 • ocenę warunków zewnętrznych.

W oparciu o końcowe wyniki postępowania kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala listę przyjętych na I rok studiów.

Brak relacji z egzaminów do tej szkoły