Informacje o egzaminach

212

Wydział Sztuki Lalkarskiej AT im. A. Zelwerowicza

Białystok

liczba miejsc: 15
liczba chętnych: 300
data najbliższych egzaminów: 01/06/2014

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 14, 15-092 Białystok
 • Telefon: 85 743 53 98

Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza z siedzibą w Białymstoku powstał w 1975 roku. Rektorem Uczelni, która nosiła do 1996 roku nazwę Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, był wówczas Tadeusz Łomnicki. To jego decyzja zaważyła, że działające od 1.IX.1974. przy Białostockim Teatrze Lalek trzyletnie Studium Aktorskie Teatru Lalek, kierowane przez dyrektora Teatru Krzysztofa Raua, zostało z nowym rokiem akademickim 1975/1976 przekształcone w zamiejscowy Wydział Lalkarski warszawskiej PWST im. Zelwerowicza, a słuchacze studium otrzymali indeksy wyższej uczelni artystycznej, jednej z nielicznych wówczas w Europie (choć drugiej już w Polsce, po Wrocławiu) szkół kształcących aktorów-lalkarzy.

Powołanie w Białymstoku najpierw Studium, a następnie Wydziału Lalkarskiego PWST, było inicjatywą "wyrosłą z oceny stanu i potrzeb lalkarstwa", dysponującego 26 profesjonalnymi teatrami lalek i tylko jedną uczelnią lalkarską we Wrocławiu. Lata siedemdziesiąte przyniosły po raz pierwszy w Polsce stabilizację w kształceniu lalkarzy, zwłaszcza od momentu, gdy do wrocławskiej dołączyła szkoła białostocka.

Pierwszym dziekanem Wydziału Lalkarskiego w Białymstoku został Jan Wilkowski - jeden z najznakomitszych lalkarzy polskich okresu powojennego, aktor i reżyser, twórca wielkich spektakli polskiego lalkarstwa: Guignol w tarapatach Wilkowskiego i Moszczyńskiego, O Zwyrtale muzykancie wg Przerwy-Tetmajera, Spowiedź w drewnie wg własnego scenariusza, Dekameron 8,5 wg Boccaccia, Zielona Gęś Gałczyńskiego, autor cyklu sztuk o misiu Rymcimci, ulubionym bohaterze dziecięcej widowni i telewizyjnych seriali lalkowych: Teatrzyk w koszu, Ula z Ib, Ula z IIb, Ula i świat, Przygody skrzata Dzięcielinka. Jan Wilkowski był "duszą" Wydziału Lalkarskiego, później także Wydziału Reżyserii Teatru Lalek, wieloletnim profesorem i mistrzem białostockich lalkarzy aż do swej śmierci w 1997 roku.

Pierwszym prodziekanem Wydziału Lalkarskiego, jego organizatorem i sprawcą, a także rzeczywistym szefem szkoły przez wiele lat był Krzysztof Rau - lalkarz, reżyser, dyrektor teatrów lalek, najpierw w Białymstoku, potem w Warszawie i Bielsku-Białej. Krzysztof Rau był też przez dwie kadencje prorektorem warszawskiej PWST aż do 1990 roku.

Wydziałem Lalkarskim kierowali w kolejnych latach aktorzy, reżyserzy i dyrektorzy teatrów lalek: Tomasz Jaworski, Jan Plewako, Wojciech Kobrzyński, Wiesław Czołpiński, Marek Waszkiel.

W 1980 roku w Białymstoku powstał Wydział Reżyserii Teatru Lalek, którym kierował początkowo Henryk Jurkowski, później Wojciech Wieczorkiewicz i Stanisław Ochmański. W początku lat 90. obydwa wydziały przekształcono w jeden Wydział Sztuki Lalkarskiej, z dwoma kierunkami: aktorskim i reżyserskim.

W ciągu 30 lat istnienia uczelnię białostocką opuściło ponad 400 absolwentów, w tym kilkudziesięciu reżyserów teatru lalek. Absolwenci Wydziału Sztuki Lalkarskiej pracują w niemal wszystkich teatrach lalek, w wielu stanowią większość w zespołach aktorskich. Aż połową polskich teatrów lalek kierują wychowankowie białostockiej Akademii Teatralnej. Wielu dyplomowanych aktorów-lalkarzy znalazło zatrudnienie w teatrach dramatycznych, radiu i telewizji, gdyż szkoła białostocka oferuje wszechstronne przygotowanie aktorskie, odpowiadające zainteresowaniom współczesnego teatru (teatr plastyczny, teatr przedmiotu, lalki, maski i aktora).

Wydział Sztuki Lalkarskiej mieści się w centrum Białegostoku, w obszernym, secesyjnym gmachu, w którym zachowały się fragmenty dekoracji z początku XX wieku. Oprócz sal wykładowych, sal ćwiczeń aktorskich i lalkowych, pracowni teatralnych, plastycznych i muzycznych, auli, biblioteki, sali gimnastycznej, pracowni technicznych i warsztatów szkolnych, w kompleksie przy ul. Sienkiewicza 14 ma swoją siedzibę Teatr Szkolny, noszący od 1999 roku imię Jana Wilkowskiego. Scena Teatru Szkolnego to nie tylko miejsce prezentacji studenckich, to także miejsce spotkań z ciekawymi zjawiskami we współczesnym świecie teatru lalek, to przede wszystkim jeszcze jedna scena w mieście, skierowana do młodej, aktywnej, poszukującej publiczności Białegostoku.

W roku 2008 dzięki wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonano remont elewacji ściany szczytowej budynku Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku.

źródło: http://www.atb.edu.pl

Wydział Sztuki Lalkarskiej

Ważne daty:

 • 6 maja 2013 (poniedziałek) – rozpoczęcie procesu rejestracji kandydatów na studia
 • 16 czerwca 2013 (niedziela) – rozpoczęcie egzaminów wstępnych

Formalności:

Aby przystąpić do egzaminów wstępnych, kandydat powinien wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), aktywnym od 6 maja, dodając w załącznikach wszystkie wymagane w systemie dokumenty, w tym dowód opłaty za egzamin, który jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu. Opłata egzaminacyjna wynosi 150 PLN. W I Etapie nie są przyjmowane teczki z dokumentami. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do II etapu muszą w dniu ogłoszenia wyników muszą złożyć teczkę z kompletem dokumentów w dziekanacie

Teczka (podpisana imieniem i nazwiskiem oraz z dopiskiem Wydział Aktorski) musi zawierać:

 • wydrukowane z systemu IRK podpisane podanie;
 • oryginał lub poświadczony notarialnie odpis świadectwa dojrzałości (maturzyści z lat ubiegłych) lub zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego;
 • kserokopię dowodu osobistego
 • aktualne 2 fotografie w wersji papierowej;
 • listę utworów (tytuł i autor);
 • dowód wpłaty;
 • ewentualnie: dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie, certyfikat z języka

EGZAMIN – trzyczęściowy, na zasadach konkursowych

Etap I - eliminacje wstępne (obejmuje sprawdzian z podstawowych predyspozycji aktorskich takich jak: głos, słuch, wymowa, interpretacja). Kandydat spośród min. 5 utworów przygotowanych wcześniej(wiersz klasyczny, proza klasyczna, wiersz współczesny, proza współczesna oraz monolog) wybiera 2 (proza i wiersz) oraz piosenkę i prezentuje ich interpretację komisji egzaminacyjnej. Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dst. lub ndst.

Uzyskanie czterech pozytywnych ocen (dst.) z wymowy, głosu, interpretacji i umuzykalnienia kwalifikuje kandydata do II etapu egzaminu.

Etap II - egzamin konkursowy (egzamin rytmiczno – ruchowy, egzamin z zakresu „gry z przedmiotem” oraz egzamin aktorski)

W części rytmiczno-ruchowej punktowana jest:

 • sprawność fizyczna 0 – 10 pkt.
 • sprawność taneczno-rytmiczna 0 – 10 pkt.

Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

W części dotyczącej „gry z przedmiotem” punktowane są:

 • zdolności animacyjne 0 – 10 pkt.
 • etiuda z przedmiotem 0 – 10 pkt. Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

W części aktorskiej punktowana jest:

 • interpretacja prozy 0 – 15 pkt.
 • interpretacja wiersza 0 – 15 pkt.
 • głos 0 – 15 pkt.
 • wymowa 0 – 15 pkt.
 • umuzykalnienie 0 – 15 pkt.
 • etiuda aktorska 0 – 15 pkt.

Kandydat może uzyskać max. 90 pkt.

Łącznie w II etapie kandydat może uzyskać max. 130 pkt.

Etap III- egzamin teoretyczny

Dotyczy wiedzy o teatrze, sztuce oraz orientacji w bieżącym życiu kulturalnym Punktowane są cztery zagadnienia:

 • teatr wśród sztuk 0 – 5 pkt.
 • dramat polski i powszechny 0 – 5 pkt.
 • wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego 0 – 5 pkt.
 • forma i logika wypowiedzi 0 – 5 pkt.

Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek aktorski decyduje ogólna liczba uzyskanych punktów.

Brak relacji z egzaminów do tej szkoły